• បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលបានបានកម្រឹត​ Level 50 ទៅជួប​ Zheng Guan Zhi (Dali  198, 183)។​Zheng Guan Zhi មិនយល់ពីពាក្យក្នុងសំបុត្ររបស់Chi Huo Cult។នាងត្រូវអោយលោកអ្នកទៅជួបជាមួយChen Li Heng។
 • ទៅជួបជាមួយ Chen Li Heng (Dali​ 183, 177)
 • ទៅកាន់ Swallow Cave level 2កម្ចាត់ Ruler of Miao mountain ដើម្បីយក​​ Saber of Ruler ឱ្យបានចំនួន10
 • មកជួបជាមួយ Chen Li Heng (Dali​ 183, 177) បន្ទាប់ពីទទួលបាន​ Saber Ruler ចំនួន​10​
 •  សំបុត្រុនោះជារបស់ Miao Ridge Leader បានសរសេរឱ្យទៅ Chi Huo Cult​ ។ទៅរក Miao Mount Miao Ridge Leader (near 162, 196) ដើម្បីស្វែងយល់ពីការពិត។
 • ដើម្បីដឹងពិការពិត​ Miao Ridge Leader, តម្រូវអោយលោកអ្នកធ្វើការជួយគាត់កម្ចាត់ chief of Miao Ride នៅក្នុង​ Swallow Cave level 2 និងយក MT.miao Tag
 • បន្ទាប់ពីទទួលបានMT.miao Tagហើយទៅកាន់ Miao Mountian ដើម្បីជួបជាមួយMiao Ridge Leader ( 162, 196) ។
 • Miao Ridge Leader មិនចង់ប្រាប់ការពិតឱ្យច្បាស់ទេ។ត្រឡប់មកក្រុង Dali ជួបជាមួយ  Zheng Guan Zhi ( 198, 183)ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សា។
 • ទៅជួបជាមួយ Gao Sheng Quan (Dali 192, 190) បន្ទាប់ពីអ្នកឈានដល់កម្រឹត Level 55.
 • ទៅកាន់​ Phoenix Eye cave កម្ចាត់ Midnight Tiger និង Starling Bird ដើម្បីយក​ Midnight Tiger tooth ចំនួន10 និង white roc  feather ចំនួន10។

  ទៅជួបជាមួយ Gao Sheng Quan (Dali 192, 190) បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលបាន​Midnight Tiger tooth ចំនួន10 និង white roc  feather ចំនួន10។
 • ទៅកាន់ក្រុង Xiangyang ជួបជាមួយ​ Mo Third (167, 182) ដើម្បីបង្កើតជា Plume of Phoenix.
 • ពេលដែលទទួលបាន​ Plume of Phoenix  ទៅកាន់ Phoenix Eyes Cave ដើម្បីហៅKhyung ចេញមកហើយកម្ចាត់វា។ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល 20 នាទីលោកអ្នកមិនអាចកម្ចាត់វាបានទេលោកអ្នកត្រូវជួបជាមួយ Mo third  ម្តងទៀត។
 • បន្ទាប់Khyung​ហើយលោកអ្នកត្រូវទៅជួបជាមួយGao Sheng Quan ។
 • ទៅជួបជាមួយ  Dong Jia Luo (Dali  190, 177) ។
 • ទៅកាន់គ្រួសារត្រកូលយ៉ាង​ជួបជាមួយ​ Senior Dame Sh’e (near 191, 196) ដើម្បីយក Dong Jia Ming ដែលជាកូនប្រុសរបស់​ Dong Jia Luo។
 • នាំDong Jia Ming ទៅទិញម្ហូបពី Grand Inn Owner ក្នុងក្រុង BianJing, Yangzhou, Quanzhou, Xiangyang និង Chengdu.
 • បន្ទាប់ពីទិញម្ហូបហើយទៅកាន់ក្រុង Dali ជួបជាមួយ Dong Jia Luo ។
  ដើម្បីបន្តបេសកកម្មតទៅទៀតលោកអ្នកត្រូវបង្កើនកម្រឹត Level ឱ្យបានដល់60។