បេសកកម្មក្នុងក្រុង Dali ត្រូវបានបែងចែកជាតំណាក់កាលដែលតំណាក់កាលនិមួយៗមានដូចតទៅ៖

តួអង្គ​ត្រូវ​មាន​កម្រឹត​ចាប់​ពី​15 ឡើង​ទៅ​ទើប​អាច​ចូល​រួម​ជា​មួយ​បេស​កកម្ម​នេះ​បាន​។​

 • បន្ទាប់​​ពី​​តួ​អង្គ​​អ្នក​​មាន​​កម្រឹត​​Level 15គ្រប់​​គ្រាន់​​អ្នក​​ត្រូវ​​ទៅ​​កាន់​​ក្រុង​​ Dali (198,183) ដើម្បី​​ទទួល​​យក​​បេស​កកម្ម​​ពី​ អ្នកនាង Zheng Guan Zhi។
 • ជួយ​អ្នក​​នាង Zheng Guan Zhi ដើម្បី​យក​ Medicine ចំនួន​15 ​ដោយ​កម្ចាត់​ Jade Wasp ក្នុង​ Map Emerald Mist។
 • ជួយ​អ្នក​នាង​ Zheng Guan Zhi កម្ចាត់​Evil-Lady of Chi Huo  នៅ​ក្នុង​​ Map​ Emerald Mist​(167, 196)
 • ត្រឡប់​មក​ជួប​ជា​មួយ​អ្នក​នាង​ Zheng Guan Zhi (near 198, 183) នៅ​ពេល​ដែល​កម្ចាត់​ Evil-Lady of Chi Huo ហើយ។
 • ទៅ​ជួប​ជា​មួយ​ Gao Sheng Quan ក្នុង​ក្រុង​​ Dali ( 192, 190) ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​ស្ថាន​ភាព​ Chi Huo Cult។
 • ទៅ​កាន់​បក្ស​ពិស​ទាំង​ប្រាំ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​សើុប​អង្កេត​​ និង​កម្ចាត់​Poison​ ​ Centipede​ ចំនួន​20.
 • មក​ជួប​ជា​មួយ​ Gao Sheng Quan ក្នុងក្រុង​ Dali ( 192, 190) បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​កម្ចាត់​​ Poison ​ Centipede​ ចំនួន​20​រួច​។
 • Gao Sheng Quan (Dali 192, 190) ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ទៅ​កាន់​បក្ស​ទាំង​ប្រាំ​ប្រើ​ប្រាស់​ Medicine blood ដើម្បី​បញ្ឆោត​ Bloody Scare   (right click Medicine Blood ដើម្បី​បញ្ឆោត​ Bloody Scare Python).
 • ទៅ​ជួប​ជា​មួយ​ Gao Sheng Quan បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ធ្វើ​ការ​កម្ចាត់​ Bloody Scare Python​ រួច។
 • ជួប​ជា​មួយ ​Gao Sheng Quan បន្ទាប់​ពី​អ្នក​មាន​កម្រឹត​​ leve​l 30.
 • ទៅ​ជួប​ជា​មួយ​ មេ​បក្ស​ពិស​ទាំង​ប្រាំBai Ying Ying (near 201, 198)ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពីសត្វ​ដែល​មាន​សារ​ធាតុ​ពុល​។
 • មេ​បក្ស​ពិស​ទាំង​ប្រាំ​Bai Ying Ying (near 201, 198)ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ទៅ​យក Poison Seed ចំនួន​​20 ពី Poisonous Man-eating grass ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ Cave  Beginner’s Dungeon level 2.
 • ត្រឡប់មកជួប​ជា​មួយ​មេបក្ស​ពិស​ទាំង​ប្រាំវិញបន្ទាប់​អ្នក​ទទួល​បាន​ Poison Seed ចំនួន​20
 •   ធ្វើ​ការ​បង្ក្រាប Poison Mistress (221, 195) ក្នុង​​ល្អាង​ Beginner’s Dungeon level 2 ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពីទំនាក់​ទនង​របស់ ​Bai Ying Ying ជាមួយ Chi Huo Cult.
 • ត្រឡប់​មក​ជួប​ជា​មួយ ​មេបក្ស​ពិស​ទាំង​ប្រាំ Bai Ying Ying ( 201, 198) បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​បង្រ្កាប​Poison Mistress.
 •  Poison Mistress គឺ​ពិត​ណាស់​ជា​គ្នា​របស់ Chi Huo Cult. បញ្ជាក់​ថា​បក្ស​ពិស​ទាំង​ប្រាំ​គ្មាន​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​​ Chi Huo Cult ទេ។​ទៅ​ជួប​ជា​មួយ ​Gao Sheng Quan  (Dali  192, 190)ដើម្បី​ប្រាប់​ពី​ការ​ពិត​នេះ​។
 • ជួប​ជាមួួ​យ Gao Sheng Quan  (Dali  192, 190)​ បន្ទាប់ពីអ្នកមានកម្រឹត level 35.
 • Gao Sheng Quan (Dali 192, 190) ចង់អ្នកជួយកម្ចាត់ Chi Huo White Follower​ ចំនួន10 និង Black Follower ចំនួន10 ដែលនៅក្បែរជើងភ្នំ (Foot of Wuling Mountain)​ឬកម្ចាត់​​​ ChiHuo Red Follower ចំនួន15​ ស្ថិតនៅលើភ្នំ Wuling Mountain។
 • មកជួបជាមួយ Gao Sheng Quan (Dali 192, 190) វិញបន្ទាប់ពីអ្នកបំពេញភារៈកិច្ចរួចរាល់។
 • ស្វែងរក​ Mr. Know-it-all (Bain Jing 217, 228) ដើម្បីសាកសួរពី Dali Six Great Families.
 • ទៅជួបជាមួយ Zhao Yan Nian (BainJing  161, 179) ដើម្បីស្វែងរកពត៌មានបន្ថែមពី Dali Royal Family។
 • ទៅជួបជាមួួយ  Miao Ridge Leader (Miao Mount 162, 196) ដើម្បីសាកសួរពី Chi Huo Cult
 • សម្លាប់​ Miao Ridge Warrior (Miao Mountain 165, 187) ដើម្បីទទួលបានពត៌មានពី Miao Ridge Leader.
 • ទៅជួបជាមួយ Miao Ridge Leader ពេលដែលអ្នកកម្ចាត់​ Miao Ridge Warrior រួច។
 • ដោយសារពត៌មានរបស់ Miao Ridge Leader មិនដូចគ្នាជាមួួយ Zhaon Yan Nian ដូចនេះអ្នកត្រូវទៅជួបជាមួយ Zhao Yan Nian (BainJing  161, 179).
 • Chi Huo Cul ត្រូវបានទាក់ទងទៅនឹងព្រះចៅអធិរាជថ្មី។ ទៅសុំយោបល់ពីZheng Guan Zhiក្រុង  (Dali 198, 183) បន្ទាប់ពីអ្នកបានឈានដល់កម្រិត Level 45 ។
 • ទៅកាន់ Swallow Cave 1 ដើម្បីយកt chamois ចំនួន10 ពីMiao Mount Seal Protector
 • មកជួបជាមួយ Zheng Guan Zhi (Dali  198, 183) ពេលដែលអ្នកមាន​ chamois ចំនួន10
 •  ពេលដែលលោកអ្នកទទួលបាន​​ Whistle​ of Hercules ពី​ Zheng Guan Zhi (Dali  198, 183)ហើយទៅកាន់ Swallow Cave level 1ម្តងទៀតដើម្បីកម្ចាត់  Hercules of Miao Mountain  (Right click លើ Whistle​ of Hercules សម្រាប់បើកមេ).
 •    បន្ទាប់ពីកម្ចាត់ Hercules of Miao Mountain ហើយលោកអ្នកនិងទទួលបាន សំបុត្រ(Mt.Miao letter)។ទៅក្រុង Dali​ជួបជាមួយ Zheng Guan Zhi (198, 183).
 •   Zheng Guan Zhi ចង់ស្វែងរកអ្នកដែលអាចអានអក្សរក្នុងសំបុត្រជាមុនសិន។ ត្រឡប់ទៅនាងនៅពេលដែលអ្នកបានឈានដល់កម្រិត 50

 ចុចត្រង់អ្នកសម្រាប់បន្តបេសកកម្មបន្ទាប់ទៀត (សម្រាប់ Level 50 -60)