ព្រឹត្តិការណ៍​ School Secret Charmber គឺជាបន្ទប់​អាថ៍​កំបាំង​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​មេ​បក្ស​នីមួយៗ​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ធ្វើការ​ប្រកួត​ប្រជែង​រក​អ្នក​ដែល​មាន​សមត្ថ​ភាព​ហើយ​មាន​សេចក្តី​អង់​អាច​ក្លាហាន​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​ក្នុង​បន្ទប់​អាថ៍កំបាំង​​នោះ ​។ លក្ខ័ណ្ឌនៃការប្រកួត បន្ទប់​អាថ៍​កំបាំង​ School Secret Chamber មាន​៩​ដំណាក់​កាល​ ដែល​នៅ​ក្នុង​១​ដំណាក់​កាល​មាន​ ៩ជាន់ សរុប​​ទាំង​អស់​គឺ​មាន​​ ៨១​ជាន់​  ដូច្នេះ​​អ្នក​​អាច​​ឈ្នះ​​ការ​​ប្រកួត​​បាន​​លុះ​ត្រា​តែ​អ្នក​អាច​ឆ្លង​ផុត​គ្រប់​ជាន់​ទាំង​អស់។​ NPC សម្រាប់ចុះឈ្មោះចូល School Secret Chamber ៖ Shaolin: Xuan Kong (205, 204) Tang Clan: Tang Su Mi (209, 183) Emei: Master Hui Yun (214, 190) Beggar Sect: Peng Lu Wang (191, 200) Wudang: Xue Yun Zheng (233, 204) Yang […]

Requirement : Level 6 Skill Name : Zhong Ping Sword Category : normal Appendix page: 2-4 Description : A basic sword manual that can be found anywhere. តម្រូវការ​ Level : 6 ជំនាញៈ​ ដាវ​ “Zhong Ping” ប្រភេទៈ​ គម្ពីរ​ធម្មតា​ ទំព័រ​បន្ថែមៈ​ 2-4​ គម្ពីរ​នេះ​ជា​គ្រឹះ​​ក្នុង​ការ​ហាត់​ក្បាច់​ដាវ​ ហើយ​ដែល​អាច​រក​បាន​នៅ​គ្រប់​កន្លែង​ Skill Detail  

Five Poison Wickman Art Picture Art Name Function 5poi.Blade Power Art 5Poi.Blade Power: Reduce duration of immobility and slow down by X%, internal and External Defense increase X%. Cadaver Control Art Cadaver Control: Increase endurance of cadaver increase by X%. Cadavers Explode Art Cadaver Explode: Reduce cool down time by X second. Cadaver Drive Art […]

Yang Spear Rider Art Picture Art Name Function Army Order  Art Army Order Verse: Reduce cooldown X% of injured duration, permanently increase MP by X. Heaven Arm Spear Art Heavens Arm Spear: Attack enemy and decrease X all status points for 10 seconds. Meteor Spear Art Meteor Spear: Increases X% chance of critical attack, extra […]

  Art Picture Art Name Function Deadly Needle Art Deadly Needle Art: Able to stop target from using any medicines for X second. Detoxify Art Detoxify: X% have probability of enable target to resist damage for 8 second. Disarm Trap Art Disarm Trap: Increase X% Speed of trap setting for 15 second. Envenom Art Envenom: […]

  Emei Zither Art Picture Art Name Function Bewitched Melody Art Bewitched Melody: Increases success rate of critical attack. Cry in the Dark Art Cry in the Dark: Enlarge the effect area of zither X squares, X% rate to knockback target if attacked by enemy when casting skill. Follow the Heart Art Follow the Heart: […]

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD