• រយះពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី ០៦ ខែមីនា ឆ្នំា ២០១៨ និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី ០២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨ ។
 • ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៨០ និងបានចូលបក្សរួច។
  • ពេលអ្នកក្លាហានទាំងអស់ដែលទៅដល់ North Quanzhou, Systemនិងប្តូរPKតួអង្គទៅជាក្រហម។ តែតួអង្គនីមួយៗអាចប្តូរPKពណ៍ផ្សេងបាន(PK, PK, PK)។ តែហាមប្តូរទៅPKបៃតង។

បញ្ជាក់៖ ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតួអង្គទាំងអស់ដែលបានសម្លាប់តួអង្គផ្សេងទៀតមិនទទួលទោស PK ទេ (អត់ឡើង PK) ។ តួអង្គក៏មិនទទួលទោសការស្លាប់ដែល (អត់ឈឺ)។ (តែបានតែនៅក្នុង Map North Quanzhou តែប៉ុណ្ណោះ)។

  • ក្នុងកំលុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ នៅ North Quanzhou នឹងមានដើមឈើ Fruit Tree ចំនួន ២០០ ដើមកើតរៀងរាល់ ៥ នាទីម្តង។
  • អ្នកអាចទិញពូថៅពី Imperial Street ដើម្បីកាប់ដើមឈើទាំងនោះ។

  • ពេលអ្នកកាប់ដើមឈើទាំងនោះ អ្នកនឹងទទួលផ្លែឈើផ្សេងៗពិសេសៗ។
  • អ្នកអាចកាប់ដើមឈើបាន ៥០០ ដើមក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ (កាប់ច្រើនពេក ប្រយ័ត្ន)
  • ផ្លែឈើទាំងនោះមានដូចជា Coconut, Mango, Pineapple, Apple, Litchi, Peach, Banana, Grapefruit, Papaya, Rambotan
  • អ្នកអាចយកផ្លែឈើទាំងនេះទៅផ្លាស់ផ្តូរយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Fruit Merchant(195/176) ដែលស្ថិតនៅច្រកចេញពី Quanzhou ទៅ North Quanzhou។

រង្វាន់ទាំងនោះមានដូចជា :

រង្វាន់ ត្រូវការផ្លែឈើ ចំនួនផ្លែឈើត្រូវការ
EXP*500,000 *1

Laifu (Moon)*1

*2

Babao Dumpling*1

*3
Overlord Token*1000 *4

Laifu (Sunny)*1

*5

Limbo Collection Piece*1

*6

Door division Collection Piece*1

*7

Fantasy Sky Ticket*1

*8

Glory Merit Badge*1

*15

Ground Gold Token*1

*50

Tian Gang Token*1

*100

Brilliant Start*1

*100

Glory Start*1

*100

Meteroic Rune*1

*100

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយ:០៥ មីនា  ២០១៨
GM Hout