ចាប់តាំងពីសង្រ្គាមចុងក្រោយ General នៃជំរុំនីមួយៗសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើសង្គ្រាមមិនទទួលបានអ្វីទេ។ ពួកគេសម្រេចចិត្តបង្កើតសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយ។ ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែត្រូវការសម្ភារៈប្រយុទ្ធ(Battle Material)សម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេក្នុងករណីអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់។ ឥឡូវអ្នកត្រូវជួយស្វែងរកសម្ភារៈប្រយុទ្ធ(Battle Material)ទាំងនេះហើយប្រគល់វាទៅឱ្យ General សម្រាប់រង្វាន់ជាច្រើន។

 

ព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គាមសាមកុក វគ្គ ៣

 

ដូចគ្នានិង 

ព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គាមសាមកុក វគ្គ ២ (Link)

 

តែព្រឹត្តិការណ៍មានការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួន:

 

I. រយៈពេល: 

ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧។

II.លក្ខខណ្ឌចូលរួម:

Level ធំជាងឬស្មើ 78 និងជាសិស្ស បក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ។

 

បេសកកម្មបន្ថែមថ្មីមានដូចជា:

III. ប្រយុទ្ធយក Battle material

 

កញ្ចប់ហៅថា “Battle material” នឹងកើតឡីេងជារៀងរាល់ 15 នាទីម្តង។ ស្ថិតនៅរយៈពេលត្រឹមតែ 10 នាទីប៉ុណ្ណោះ។ ប្រើ “Resource Key” ដើម្បីបើកកញ្ចប់នេះ។ តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៥ នាទីក្នុងការរើសយក “Battle material” ម្តង។

តួអង្គនីមួយៗអាចបើកបានត្រឹមតែ 6ដង ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។

 

នៅពេលបើកអ្នកនឹងទទួលបាន ZhenYuan Token និង Laifu moon ចំនួន1

អ្នកអាចយក ZhenYuan token ដើម្បីប្តូរធាតុពី general ពីជំរុំទាំងបី

 

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។