1. រយៈពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ០៥ ខែ កញ្ញា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ០១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧

2. ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតួនាទីនីមួយៗ Login លើកដំបូងនឹងដើម្បីទទួលបាន “Happiness Gift Box” ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។
  • តួអង្គដែលមាន Level 70 ឡេីងរាល់ពេលដែលអ្នក Online ចាប់ពី ៣០ នាទីអ្នកអាចបើក “Happiness Gift Box” ដើម្បីទទួលយករង្វន់។ ក្នុងកំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកអាចទទួលបានតែ ៣០ ដង តែប៉ុណ្ណោះ។
  • តួអង្គនីមួយៗអាចត្រូវបានបើកម្តងតែម្ដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ។
រាល់ពេលដែលអ្នកបើករង្វាន់ Exp 3,000,000
រាល់ពេលដែលអ្នកបើករង្វាន់បាន 5 ដង Merit Badge( 15 Days)
រាល់ពេលដែលអ្នកបើករង្វាន់បាន 10 ដង Large Merit Badge(15 Days)
រាល់ពេលដែលអ្នកបើករង្វាន់បាន 18 ដង Elder Heads(+10),(15 Days)
រាល់ពេលដែលអ្នកបើករង្វាន់បាន 19 ដង Elder Shirts(+10),(15 Days)
រាល់ពេលដែលអ្នកបើករង្វាន់បាន 20 ដង Elder Pants(+10),(15 Days)
រាល់ពេលដែលអ្នកបើករង្វាន់បាន 28 ដង White Sheep Xiao Hei(30 Days)(100% speed)
Group Name Model
Elder Heads Elder anger coronet (Small Male)
Elder war crest (Burly Male)
Elder elegant pin (Charming Female)
Elder demon head (Petite Female)
Elder Shirts Elder anger robe (Small Male)
Elder war armor (Burly Male)
Elder elegant shirt (Charming Female)
Elder demon cloth (Petite Female)
Elder Pants Elder anger suit (Small Male)
Elder war suit (Burly Male)
Elder elegant skirt (Charming Female)
Elder demon skirt (Petite Female)