1. រយៈពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

2. ព្រឹត្តិការណ៍

  • រាល់ពេលដែលអ្នក Online ចាប់ពី ៣០ នាទីឡើងអ្នកអាចទៅទទួលរង្វាន់ពី NPC- Royal Envoy ដែលស្ថិតនៅក្រុង Bianjing (163/167)។ ក្នុងកំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកអាចទទួលបានតែ ៣០ ដង
  • តួអង្គដែលបានបង្កើតកាន់តែយូរ រង្វាន់បានកាន់តែច្រើន។

3. រង្វាន់

Level Creation Time Reward 1:

(EXP, Got Every time)

Reward 2

(Receive at 5th time)

Reward 3

(Receive at 18th time)

Reward 4

(Receive at 19th time)

Reward 5

(Receive at 20th time)

Lv. 60 — Lv. 79 From 2017 426,666 Merit Card    (3 Days) Guild Head +10 (15 Days) Guild Shirts +10           (15 Days) Guild Pants +10  (15 Days)
2016-2017 1,066,667 Merit Card    (3 Days) Guild Head +10 (15 Days) Guild Shirts +10           (15 Days) Guild Pants +10  (15 Days)
2015-2016 3,200,000 Merit Card    (3 Days) Guild Head +10 (15 Days) Guild Shirts +10           (15 Days) Guild Pants +10  (15 Days)
Before 2015 6,400,000 Merit Card    (3 Days) Guild Head +10 (15 Days) Guild Shirts +10           (15 Days) Guild Pants +10  (15 Days)
Lv. 80 — Lv. 94 From 2017 902,500 Merit Card    (3 Days) Elder Head +10  (15 Days) Elder Shirts +10           (15 Days) Elder Pants +10  (15 Days)
2016-2017 2,256,250 Merit Card    (3 Days) Elder Head +10  (15 Days) Elder Shirts +10           (15 Days) Elder Pants +10  (15 Days)
2015-2016 6,768,750 Merit Card    (3 Days) Elder Head +10  (15 Days) Elder Shirts +10           (15 Days) Elder Pants +10  (15 Days)
Before 2015 13,537,500 Merit Card    (3 Days) Elder Head +10  (15 Days) Elder Shirts +10           (15 Days) Elder Pants +10  (15 Days)
Lv. 95+ From 2017 1,960,200 Merit Card    (3 Days) Leader Head +10 (15 Days) Leader Shirts +10        (15 Days) Leader Pants +10  (15 Days)
2016-2017 4,900,500 Merit Card    (3 Days) Leader Head +10 (15 Days) Leader Shirts +10        (15 Days) Leader Pants +10  (15 Days)
2015-2016 14,701,500 Merit Card    (3 Days) Leader Head +10 (15 Days) Leader Shirts +10        (15 Days) Leader Pants +10  (15 Days)
Before 2015 29,403,000 Merit Card    (3 Days) Leader Head +10  (15 Days) Leader Shirts +10         (15 Days) Leader Pants +10 (15 Days)

 

អត្ថបទចេញផ្សាយ : ២៤ កក្កដា ២០១៧