• ព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គាមរង្វាន់នៅ North Quanzhou

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ២៥​ ខែ កក្កដា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។
  • អ្នកលេងទាំងអស់អាចទៅ North Quanzhou ដើម្បីតាមសម្លាប់មេ TianYing Religious Protector អាចនឹងទទួលរង្វាន់។
 • ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៤០ និងបានចូលបក្សរួច។
  • អ្នកក្លាហានទាំងអស់ដែលទៅ North Quanzhou, Systemនិងប្តូរPKតួអង្គទៅជាក្រហម។ តែតួអង្គនីមួយៗអាចប្តូរPKពណ៍ផ្សេងបាន(PK, PK, PK)។តែហាមប្តូរទៅPKបៃតង

បញ្ជាក់៖ ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតួអង្គទាំងអស់ដែលបានសម្លាប់តួអង្គផ្សេងទៀតមិនទទួលទោស PK ទេ (អត់ឡើង PK) ។ តួអង្គក៏មិនទទួលទោសការស្លាប់ដែល (អត់ឈឺ)។ (តែបានតែនៅក្នុង Map North Quanzhou)។

  • TianYing Religious Protector នឹងចេញដោយ Random កន្លែង​​ និង ក្នុងរយៈពេល ១០ នាទីម្តង។

  • នៅពេលដែលសម្លាប់ TianYing Religious Protector រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Resource Box ចំនួន ១០០ នៅជុំវិញ។
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Resource Box នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ។
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច ៤០ និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បីរើសយកResource Box ទាំងនេះបាន។
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៣០ វិនាទីក្នុងការរើសយកResource Boxម្តង។
 • រង្វាន់ពិសេស
  • ចំពោះតួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ
   • Exp 2,000,000 ព្រមទាំង
   • Laifu treasure (Moon)*1 និង
   • Warrior Box*10 ។
 • រង្វាន់

  • រង្វាន់ពីការរើស Resource Box មាន ២ របៀប ៖
  • របៀបទី១៖ ការរើសយកធម្មតានឹងទទួលរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម ៖
   ការរើសយកធម្មតា(Free)
   ល.រ រង្វាន់
   1 1 Reputation
   2 1 School contribution
   3 5 Practice Point
   4 Star Fragment
   5 Sky Instrument Shard
   6 Meteorite Shards
   7 Meteorite Irons
   8 5 Silver
   9 1 Warrior Box
   10 Exp 50,000
  • របៀបទី ២៖ ការរើសដោយប្រើប្រាស់Resource Key
   • 100% ទទួលបាន Exp:150,000 និង Warrior Box*1 និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖
ក្នុងករណីរើសយកដោយប្រើResource Key
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 1 Reputation
2 1 School contribution
3 10 Overload token
4 10 Practice point
5 2 Gold
6 Gaia Bag  15
7 Flower Jade Bag  15
8 Regen Bag  15
9 Original Aura Rock Lv.5
10 Original Aura Rock Lv.6
11 Dra.Board【H. Lv1】
12 Pnx. Board【C. Lv1】
13 Tgr. Board【B. Lv1】
14 Meteorite Shards
15 Meteorite Irons
16 Laifu treasure (Moon)*1
17 Laifu treasure (Sunny)*1
18 Gold Bag  15
19 Experience bag  15
20 Immortal Pill  15
21 Merit Badge  15
 • ក្នុងករណីរើសយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដងឡើង៖
ក្នុងករណីរើសយកលើស ៥០ ដង
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Gold bag 15
2 Experience bag 15
3 Original Aura Rock Lv.6
4 Dra. Board【H. Lv2】
5 Pnx. Board【C. Lv2】
6 Tgr. Board【B. Lv2】
7 Laifu treasure (Sunny)
8 Emperor Secret Edict
9 Limbo collection piece
10 God weapon secret lv 80  15
11 God armor secret lv 80  15
12 God weapon secret lv 90  15
13 God armor secret lv 90  15
14 War Treasure(F)  7
 • បញ្ជាក់ ៖ ក្នុងករណីរើសយកលើសពី ១០០ ដងនោះអ្នកកម្សាន្តនឹងមិនទទួលបានបទពិសោធន៍នោះទេអ្នកកម្សាន្តអាច ទទួលបានតែរង្វាន់ប៉ុណ្ណោះ ។