បន្ទាប់ពីវគ្គទី១ នគរទាំងបីនៅតែធ្វើសង្គ្រាមដោយគ្មាននរណាម្នាក់នាំមុខឡើយ។ នគរនីមួយៗទទួលបានព័ត៌មានថា Small Boss នីមួយៗមានបំពាក់ដោយអាវក្រោះប្រភេទថ្មីដែលអាចបង្កើនការការពាររបស់ខ្លួនបាន។ មេបញ្ជាការនៃនគរនីមួយៗបានបញ្ជារឱ្យអ្នកលេងទាំងអស់ទៅសម្លាប់ Small Boss ដើម្បីយកអាវក្រោះទាំងនោះមកផ្លោសផ្ដូរយករង្វាន់។

I. រយៈពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍

 • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា  រហូតដល់ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។

II. លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម

 • តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level 65 ឡើង នឹងជាសិស្សបក្សណារមួយនៅក្នុងពិភពគុណ។

III. ព្រឹត្តិការណ៍

 • ឆ្លងកាត់ការសន្ទនាជាមួយ NPC Champion Envoy ដែលនៅក្រុង Bianjing(177/174)។ គាត់និងនាំអ្នកចូលទៅក្នុង Map នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ អ្នកកម្សានទាំងអស់អាចជ្រើសយកទៅជួយ នគរ Songនគរ Liaoនគរ Xia
 • ចំណាំ: អ្នកកម្សានទាំងអស់អាចជ្រើសយកបានតែម្តងទេ បើសិនជាអ្នកកម្សានចាកចេញពឺMapក៏ដោយ។

 • ក្នុង Map Champion នេះអ្នកកម្សាន អាចចូលរួមបាន ច្រើន បំផុត ត្រឹម តែ 450 នាក់ប៉ុណ្ណោះ គឺ 150 នាក់ក្នុងមួយជំរុំ
 • Map Champion នេះបានចែកជាបីផ្នែកដំណាំងជំរុំនីមួយៗដោយពណ៌PKផ្សេងគ្នា។
 • ក្នុងជំរុំនីមួយៗមានទុងជាតិមួយដំណាំងនគរខ្នួន បើទុងជាតិនោះត្រូវបានកំទេច ជំរុំអ្នកនិងត្រូវកាត់ 500 Points។

ចំំណាំតួអង្គដែលចូលទៅក្នុងសមរភូមិ ហាមឃាត់ការ Trade, ហាត់ Scroll, ប្តូរ PK, (ដូចនិងច្បាប់Join War)

ចំំណាំតួអង្គដែលចូលទៅក្នុងបន្ទប់សំរាកមុនសមរភូមិដែលមិនចូលសមរភូមិក្នុង 5 នាទី System និង Kick ចេញ

III.System ពិន្ទុ

 • ក្នុងជំរុំនីមួយៗមានទង់ជាតិមួយតំណាងឱ្យប្រទេសរបស់ខ្លួន។បើទង់ជាតិរបស់ប្រទេសខ្លួនត្រូវបានបំផ្លាញជំរុំអ្នកនិងកាត់ 500 Points

 • អ្នកអាចរក Points បានដោយសម្លាប់ Boss ដែលកើតនៅក្នុង Map។
 • Boss ចែកជា២ គឺ Small Boss និង Big Boss។
 • សម្លាប់ Small Boss ជំរុំអ្នកនិងទទួលបាន 2 Points
 • សម្លាប់ Big Boss ជំរុំអ្នកនិងទទួលបាន 100 Points
 • ចង់ក្រោយជំរុំណាដែលទទួលបាន  Points ច្រើនជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នេះ។
  • តួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនៃ Small Boss នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ
   • Exp: 100,000
   • Resource Key*1
   • Laifu Treasure (moon)*1
   • និង Warrior Box*1។
  • តួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនៃ Big Boss នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ
   • Warrior Box*100
   • War Treasure(H) ចំនួន៣ថ្ងៃ។

បញ្ចាក់៖ PK(សម្លាប់តួអង្គដ៏ទៃពេលនៅក្នុង Map Champion នេះគឺមិនបានពិន្ទុទេ។ អ្នកអាចរកពិន្ទុមកពីសម្លាប់ Boss។

 • នៅពេលដែល ប្រហារ Big Boss រួចហើយ និងមានធ្លាក់ Champion Treasure Box ចំនួន ១០០ នៅជុំវិញ Big Boss នោះ។
 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Champion Treasure Box នេះដោយប្រើប្រាស់ Champion Key (អាចរកទិញបាននៅ Imperial Street) ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Experience: 500,000
2 Warrior Box*20
3 Back Scale  7
4 Soul Returning Pill
5 Blossom Mooncake
6 Babao Rice Dumpling
7 Champion Horse Card  7
8 War Treasure(F)  7
9 Resource Key*5
10 Obscurant fragment

IV. រង្វាន់

1-រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកចូលរួមប្រកួត

 • អ្នកអាចទទួលបានរង្វាន់ការចូលរួមជា Exp 1,000,000 និង Warrior Box*10 ក្នុងមួយតួអង្គរបស់អ្នកដោយគ្រាន់តែ ចូលទៅដល់ក្នុង Map “Champion”។

2-រង្វាន់ Three Kingdom Point

 • ដើម្បីយករង្វាន់បានអ្នកត្រូវទៅជួប”Champion Envoy” ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង BianJing (177/174) រួចរេីសយក “Receive ranking reward”។ រង្វាន់ទាំងនេះ

 • រង្វាន់ជុុុំរុំលេខ១
  • 30 Warrior Boxes
  • 3 Resource Keys
  • Experience: 3,000,000
 • រង្វាន់ជុុុំរុំលេខ២:
  • 20 Warrior Boxes
  • 2 Resource Keys
  • Experience: 2,000,000
 • រង្វាន់ជុុុំរុំលេខ៣:
  • 10 Warrior Boxes
  • 1 Resource Keys
  • Experience: 1,000,000
 • រង្វាន់ពិសេស:
  • ពេលជុុុំរុំអ្នកទទួលបានលេខ១ចំនួន ៨ ដង អ្នកអាចទទួលបាន Mount មួយ រយៈពេល 15 ថ្ងៃ។
 • ដើម្បីយករង្វាន់ពិសេសបានអ្នកត្រូវទៅជួប”Champion Envoy” ដែល មាន ទី តាំង នៅក្រុង BianJing (177/174) រួចរេីសយក”Special Reward”

V. Killing Task Mission(បេសកកម្មតាមសម្លាប់ Small Boss)

 • រាល់ពេលដែល Small Boss  ត្រូវបានសម្លាប់ Party អ្នកសម្លាប់ទាំងមូលនិងទទួលបាន Solider Armor
 • អ្នកក៏អាចបង្កើត Party ម្នាក់ឯងក៏បានដែល។

 • អ្នកអាចយក  Solider Armor ទៅផ្លាស់ផ្តូវយក Item ឬ Buff ជាច្រើនជាមួយ  NPC Champion Envoy។

 

3-រង្វាន់ Champion

 • អ្នកកម្សាន្តត្រូវមានកម្រិត Level ចាប់ពី 65 ឡើងនិងចូលបក្សហើយទើបអាចបើកកញ្ជប់ Warrior Box  បាន
 • អ្នកកម្សាន្តបើក Warrior Box ដោយប្រើប្រាស់  Champions Key (អាចរកទិញបាននៅ Imperial Street)

រាល់ពេលបើក Warrior Box អ្នកកម្សាន្តនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ និង រង្វាន់ ដូច ខាង ក្រោម ៖
ល.រ រង្វាន់ រយះពេល
1 40 Overload Token
2 Promise Chaos Picture
3 Tong Tian Token
4 BaBao Rice Dumpling
5 Laifu Treasure(sunny)
6 Fight Soul  30 ថ្ងៃ
7 Limbo Collection Pieces
8 Big Ginseng Fruit  30 ថ្ងៃ
9 Four Spiritual Collection
10 Glory Merit Badge  30 ថ្ងៃ
11 Merit Card
12 Ground Gold Token
13 War Treasure (B)
14 400,000 Exp
15 40 Gold
16 Champion VIP Horse  30 ថ្ងៃ
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួនអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ចំនួន រង្វាន់ ចំនួន
4 Overlord Token  40
8 Promise Chaos Picture  1
30 Tong Tian Token  1
50 BaBao Rice Dumpling  1
100 Laifu Treasure(sunny)  1
200 Fight Soul  1
300 Limbo Collection Pieces*1  1
400 Big Ginseng Fruit  1
600 Four Spiritual Collection  1
900 Glory Merit Badge  1
1200 Merit Card  1
2000 Ground Gold Token 1
5000 War Treasure (B)  1
10000 Champion VIP Horse  1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយ : ២៤ កក្កដា ២០១៧