កាលពីព្រេងនាយនៅក្នុងប្រទេសចិនមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញឈរប្រទេសបីគឺនគរ Song នគរ Liao នគរ Xia។ នគរនីមួយៗកាន់កាប់ផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិនស្មើគ្នា។នគរទាំងនេះកំពុងតែស្វែងរកមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងពីរផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់។ នៅក្នុងនេះការប្រកួតយុទ្ធសាស្រ្តនេះអ្នកនឹងលេងជាកងទ័ពការពារទឺកដីនៃនគរទាំងបីនៅប្រទេសចិន។

I. រយៈពេល

 • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧។
II. ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍
 • តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level 65 ឡើង នឹងជាសិស្ស​​បក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ។
 • ការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅវេលាម៉ោង 12:00 ដល់​ 14:00 ម៉ោង 16:00 ដល់​ 18:00 និងម៉ោង20:00​ ដល់​ 22:00 ។
 • ក្នុង Map Champion នេះអ្នកក្លាហាន​អាចចូលរួមបាន​ច្រើន​បំផុត​ត្រឹម​តែ 450 នាក់ប៉ុណ្ណោះ
 • ដើម្បីចូលរួមប្រកួតបានអ្នកត្រូវទៅចុះឈ្មោះនៅ ”Champion Envoy“​ ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅក្រុង BianJing (177/174)​

 • បន្ទាប់មកជ្រើសយក “ Join in the event” ហេីយ

 • ជ្រើសយក៉ “ Liao Reinforcement”  ដើម្បី​ចូល​ទៅជួយនគរLiao
 • ជ្រើសយក៉ “ Song Reinforcement”  ដើម្បី​ចូល​ទៅជួយនគរSong
 • ជ្រើសយក៉ “ Xia Reinforcement”  ដើម្បី​ចូល​ទៅជួយនគរXi Xia
 • បន្ទាប់មក​ System នឹង​បញ្ជូន​តួអង្គ​របស់​អ្នក​ទៅដល់បន្ទប់សំរាកមុនសង្គ្រាមតាមប្រទេសនីមួយៗ។
 • ពេលដល់ម៉ោងប្រកួត​តួអង្គនីមួយៗអាចទៅជួប​“Liao General”ឬ”General of Song”ឬ”Western Xia General”ដើម្បីចូលរួមការប្រកួត។

ចំំណាំ : តួអង្គដែលចូលទៅក្នុងសមរភូមិ ហាមឃាត់ការTrade, ហាត់​Scroll, ប្តូរ PK , ការផ្លាស់ប្តូរជំរុំ, (ដូចនិងច្បាប់Join War)

ចំំណាំ : តួអង្គដែលចូលទៅក្នុងបន្ទប់សំរាកមុនសមរភូមិដែលមិនចូលសមរភូមិក្នុង 5 នាទី System និង Kick ចេញ។

III.Systemពិន្ទុ

 • ក្នុងជំរុំនីមួយៗមានទង់ជាតិមួយតំណាងឱ្យប្រទេសរបស់ខ្លួន។បើទង់ជាតិរបស់ប្រទេសខ្លួនត្រូវបានបំផ្លាញជំរុំអ្នកនិងកាត់​​ 500 Points។

 • អ្នកអាចរក Points បានដោយសម្លាប់ Boss ដែលកើតនៅក្នុង Map។
 • Boss ចែកជា២ គឺ Small Boss និង Big Boss។​
 • សម្លាប់ Small Boss​​ និងទទួលបាន 2 Points។
 • សម្លាប់ Big Boss​​ និងទទួលបាន 100 Points។

បញ្ចាក់៖ តួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនៃ​​ Small Boss នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ Exp 100,000​  ព្រមទាំង Resource Key*1, Laifu Treasure(moon)*1, និង Warrior Box*1។

បញ្ចាក់៖ តួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនៃ Big Boss នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ Warrior Box*100, និងWar Treasure(H)ចំនួន៣ថ្ងៃ។

បញ្ចាក់៖ PK​ ពេលនៅក្នុង Map Champion នេះមិនបានពិន្ទុទេ។​ អ្នកអាចរកពិន្ទុមកពីសម្លាប់ Boss។

 • នៅពេលដែល ប្រហារBig Boss រួចហើយ និងមានធ្លាក់ Champion Treasure Box ជាច្រើន។
 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Champion Treasure Box នេះដោយប្រើប្រាស់Champion Keyដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
  ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
  1 Experience: 500,000
  2 Warrior Box*20
  3 Back Scale  7
  4 Soul Returning Pill
  5 Blossom Mooncake
  6 Babao Rice Dumpling
  7 Champion Horse Card  7
  8 War Treasure(F)  7
  9 Resource Key*5
  10 Obscurant fragment

IV. រង្វាន់

1-រង្វាន់ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​សម្រាប់អ្នកចូលរួមប្រកួត

 • អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​រង្វាន់ការចូលរួមជា Exp 1,000,000 និង​ Warrior Box*10 ក្នុងមួយតួអង្គ​របស់​អ្នក​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចូល​ទៅ​ដល់​ក្នុង Map “Champion”។

2-រង្វាន់ Three Kingdom Point

  • ដើម្បីយករង្វាន់បានអ្នកត្រូវទៅជួប”Champion Envoy”​ ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅក្រុង BianJing (177/174)​រួចរេីសយក”Receive ranking reward”

 • រង្វាន់ជុុុំរុំលេខ១ (ពានរង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់អាចទទួលបានបីដងក្នុងមួយថ្ងៃរៀងរាល់ការចុងប្រកួតទើបអាចទទួលបាន)
  • 30 Warrior Boxes
  • 3 Resource Keys
  • Experience: 3,000,000
 • រង្វាន់ជុុុំរុំលេខ២:
  • 20 Warrior Boxes
  • 2 Resource Keys
  • Experience: 2,000,000
 • រង្វាន់ជុុុំរុំលេខ៣:
  • 10 Warrior Boxes
  • 1 Resource Keys
  • Experience: 1,000,000
 • រង្វាន់ពិសេស:
  ពេលជុុុំរុំអ្នកទទួលបានលេខ១ចំនួន ៨ ដង អ្នកអាចទទួលបានMountមួយ រយៈពេល 15 ថ្ងៃ។
 • ដើម្បីយករង្វាន់ពិសេសបានអ្នកត្រូវទៅជួប”Champion Envoy”​ ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅក្រុង BianJing (177/174)​រួចរេីសយក”Special Reward”

3-រង្វាន់​ Champion

 • អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​មាន​កម្រិត​ Level​ ចាប់​ពី​65 ឡើង និងចូលបក្សហើយទើបអាច​បើក​កញ្ជប់​ Warrior Boxបាន
 • អ្នក​កម្សាន្ត​​បើក Warrior Box ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ Champions Key ​។
រាល់​ពេល​បើក ​​Warrior Boxអ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​ និង​ រង្វាន់​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖
ល.រ រង្វាន់​ រយះពេល​
1 20 Overload Token
2 Promise Chaos Picture
3 Ju Yu Token
4 BaBao Rice Dumpling
5 Laifu Treasure(sunny)
6 Fight Soul  30 ថ្ងៃ
7 Limbo Collection Pieces*1
8 Large Merit Badge  30 ថ្ងៃ
9 Happy Canon Fragment
10 Glory Merit Badge  30 ថ្ងៃ
11 Original Aura Lock lv.7
12 50 Five Phoenix Soul_R
13 War Treasure (B)
14 200,000 Exp
15 10 Gold
16 Champion VIP Horse  30 ថ្ងៃ
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួនអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ចំនួន រង្វាន់ ចំនួន
4 Overlord Token  20
8 Promise Chaos Picture  1
30 Ju Yu Token  1
50 BaBao Rice Dumpling  1
100 Laifu Treasure(sunny)  1
200 Fight Soul  1
300 Limbo Collection Pieces*1  1
400 Large Merit Badge  1
600 Happy Canon Fragment  1
900 Glory Merit Badge  1
1200 Original Aura Lock lv.7  1
2000 Five Phoenix Soul_R 50
5000 War Treasure (B)  1
10000 Champion VIP Horse  1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។