កម្មវិធី​នេះ​អាច​អោយ​អ្នក​ដែល​ទទួល​បាន​គ្រាប់​Mahjong​ពី​Gao Jing​យក​ប្តូ​រ​រង្វាន់​ដ៍​សន្ធឹក​សន្ធាប់​។ រង្វាន់​ទាំង​នោះ​មាន​Items​ពិសេស ​និង​ ​ល្អៗ​ជា​ច្រើន​។​ ការប្តូរ​រង្វាន់​នេះ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖ ​

I-រយៈពេល

  ព្រឹតិ្ត​ការណ៍​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤​ ខែ​កុម្ភៈ​ ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ​ មិនា ឆ្នាំ​ ២០១៧។

II-ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

 • ដើម្បីចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នេះតួអង្គនិមួយៗត្រូវចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារស្តេចល្បែងដើម្បី​ទទួល​បាន​គ្រាប់​ Mahjong ជា​មុន​សិន។
 • ក្រោយពេលមានគ្រាប់ Mahjong គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួបជាមួយ NPC Gao Shengដែលស្ថិតនៅក្រុង BianJing (177/174)ដើម្បី​​​ប្តូររង្វាន់។

 • បន្ទាប់ ​ពី​ជួបនឹងNPC ​ហើយ​អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ធ្វើ​ការ​ជ្រើស​រើស​រង្វាន់ Mahjong ​ដែលអ្នកចង់ប្តូរ

 • [Sequence Hand]
 • តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​ស្វែង​រក​​គ្រាប់​ Mahjong ឲ្យ​បាន​គ្រប់​14​គ្រាប់​ (គ្រាប់​អ្វី​ក៏​បាន​) ដើម្បី​ប្តូរ​ង្វាន់​ប្រអប់​ទី​៥ (G.J 5th Prize Box)។


 • [Pure Tong]
 • តម្រូវ ​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​ស្វែង​រក​​គ្រាប់​ Mahjong Tong ពី​លេខ​ 1ដល់​លេខ​9 ហើយ​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​ Mahjong Tong 5 ទៀត​ដើម្បី​ឱ្យ​គ្រប់​ 14 ទើប​អាច​ទទួល​រង្វាន់​ប្រអប់​ទី​4 ​( G.J 4th Prize Box) បាន ។

 

 • [Pure Bar]
 • តម្រូវ ​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​ស្វែង​រក​​គ្រាប់​ Mahjong Bar ពី​លេខ​ 1ដល់​លេខ​9 ហើយ​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​ Mahjong Bar 5 ទៀត​ដើម្បី​ឱ្យ​គ្រប់​ 14 ទើប​អាច​ទទួល​រង្វាន់​ប្រអប់​ទី​3 ​(G.J 3rd Prize Box) បាន ។


 • [Pure Myriad]
 • តម្រូវ ​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​ស្វែង​រក​​គ្រាប់​ Mahjong Myriad ពី​លេខ​ 1ដល់​លេខ​9 ហើយ​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​ Mahjong Myriad 5 ទៀត​ដើម្បី​ឱ្យ​គ្រប់​ 14 ទើប​អាច​ទទួល​រង្វាន់​ប្រអប់​ទី​2 ​(G.J 2nd Prize Box) បាន។

 • [Tornado]
 • តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​មាន​ Mahjong (West-Windx3 + South-Windx3 + North-Windx3 + East-Windx3 + Centreredx2 រឺក៍ Fortunex2 រឺក៍ Whiteplankx2) ទើបអាចទទួលបានរង្វាន់​ប្រអប់​លេខ​1 (G.J 1st Prize Box) បាន។

 • [Mahjong Winning Pattern Ling]
 • ស្ដេចនៃ Mahjong គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​ស្វែង​រក​​គ្រាប់ Mahjong គ្រប់​ប្រភេទ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឱ្យ​គ្រប់​ចំនួន 1000 គ្រាប់​នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រអប់​លេខ​១ (G.J 1st Prize Box) (ប៉ុន្តែក្នុងម្នាក់អាចប្រើវិធីនេះប្តូរបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ)

III-រង្វាន់

 • រង្វាន់ប្រអប់ទី5 (G.J 5th Prize Box) ពីការប្រកួត Mahjong [Sequence Hand]
  ពេលដែលបើប្រអប់ទី5នេះនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ចំនួន2,000,000Exp ​និង​​រង្វាន់​មួយចំនួន​ទៀត​​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
No Item Amount Expire (Days)
1 Gold Bag 1
2 Soul Return Pill 1
3 Merit bag 1 15
4 Small Ginseng Fruit 1 15
5 Original Aura Rock Lv5 1
6 G.J Ticket 1
7 Laifu Treasury Sunny 5
 • រង្វាន់ប្រអប់ទី4 (G.J 4th Prize Box) ពីការប្រកួត Mahjong [Pure Tong]
  ពេលដែលបើប្រអាប់ទី៤នេះនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ចំនួន3,000,000Exp ​និង​​រង្វាន់​មួយចំនួន​ទៀត​​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
No Item Amount Expire (Days)
1 Gold Bag 1
2 Soul Return Pill 1
3 Merit bag 1 15
4 Small Ginseng Fruit 1 15
5 Original Aura Rock Lv6 1
6 G.J Ticket 1
7 Ultimate Skill Chest 1
8 Laifu Treasury Sunny 5
 • រង្វាន់ប្រអប់ទី3 (G.J 3rd Prize Box) ពីការប្រកួត Mahjong [Pure Bar]
  ពេលដែលបើប្រអាប់ទី3 នេះនិងទទួលបានបទពិសោធន៍​ចំនួន ​4,000,000 EXP ​និង​រង្វាន់​មួយ​​ចំនួន​ទៀត​​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
No Item Amount Expire (Days)
1 Gold Bag 2
2 Soul Return Pill 2
3 G.J Ticket 2
4 Big Ginseng Fruit 1 15
5 Original Aura Rock Lv6 1
6 Meteoric Rune 1 15
7 Ultimate Skill Chest 1
8 Large Merit Badge 1 15
9 Laifu treasure Sunny 5
10 Brilliant start 1
11 Glory start 1
 • រង្វាន់ប្រអប់ទី2 (G.J 2nd Prize Box) ពីការប្រកួត Mahjong [Pure Myriad]
  ពេលដែលបើប្រអាប់ទី2នេះនិងទទួលបានបទពិសោធន៍​ចំនួន​ 8,000,000 EXP​​និង​រង្វាន់​មួយ​​ចំនួន​ទៀត​​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
No Item Amount Expire (Days)
1 Gold Bag 3
2 Soul Return Pill 3
3 G.J Ticket 3
4 Big Ginseng Fruit 1 15
5 Original Aura Rock Lv7 1
6 Large Merit Badge 1  15
7 Ultimate Skill Chest 1
8 Meteoric Rune 1 15
9 Laifu Treasury Sunny 5
10 Brilliant Start 1
11 Glory Start 1
12 H.S Gold Accessory Pack 1
 • រង្វាន់ប្រអប់ទី1 (G.J 1st Prize Box) ពីការប្រកួត Mahjong [Tornado][Mahjong Winning Pattern King]
  ពេលដែលបើប្រអាប់ទី1 នេះនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ចំនួន 30,000,000 EXP​និង​រង្វាន់​មួយ​ចំនួន​ទៀត​​​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
No Item Amount Expire (Days)
1 Gold Bag 5
2 Soul Return Pill 5
3 G.J Ticket 5
4 Thousand Year Ginseng Fruit 1 15
5 Glory Merit Badge 1 15
6 Original Aura Rock Lv7 1
7 Ultimate Skill Chest 1
8 Meteoric Rune 1 15
9 Laifu treasure Sunny 5
10 Brilliant Start 1
11 Glory Start 1
12 H.S Gold Accessory Pack 1
13 Soul of Ancestor 1

បញ្ជាក់៖

 • G.J Prize Box អាចប្រើប្រាស់បានក្នុងកំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍តែប៉ុណ្ណោះ។
 • អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​ទទួលបាន 800,000,000 EXP ប៉ុណ្ណោះពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ។
 • ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បើក​រង្វាន់​​ G.J Prize Box ទាំង​ប្រាំ​ខាង​លើ​ អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​មាន​កម្រិត​ Level ចាប់​ពី​ 70 ឡើង​ទៅនឹងចូលបក្សរួច​។