នៅថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ សេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយសំរាប់អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ដែល ហៅថា”ព្រឹត្តិការណ៍ការពារបុណ្យណូអែល”។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅពេលបុណ្យណូអែលបានមកដល់ នឹង មាន បិសាច មួយ ឈ្មោះ “Christmas Destroyer”ចេញមកអុកឡុកប្រជាជន ដូចនេះអ្នកក្លាហានទាំងអស់នាំគ្នាចូលរួមកម្ចាត់បិសាចនេះ ដើម្បី ទទួលរង្វាន់ពិសេសៗព្រមទាំង អស្ចារ្យទាំងអស់គ្នា។

I-រយះពេល

 

 • ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៦ និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង23:59
 • Christmas Destroyer នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង 00:00ដល់ម៉ោង ២៤:00។

II-ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍

 • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ២០ និងបានចូលបក្សរួច
 • Christmas Destroyer នឹងចេញតាមទីតាំងបក្សនីមួយៗមានដូចជា៖
 • Shaolin[200/217]
 • Wudang[197/211]
 • Begger Sect[190/207]
 • Tang Clan[201/190]
 • Yang Family[215/212]
 • Five Posion Sect[214/204]
 • Dragon Gate Town [223/201]
 • West of QuanZhou[192/186]
 • Chui Yan[173/185]
 • Emei[228/199]

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះហើយត្រូវប្រហារChristmas Destroyer

 • នៅពេលដែល ប្រហារChristmas Destroyer រួចហើយ និងមានធ្លាក់ Christmas Treasure Chest ជាច្រើន។

 

 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Christmas Treasure Chestនោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមានLevelយ៉ាងតិច20 និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បីរើសយក Christmas Treasure Chestទាំងនេះ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៣០ វិនាទីក្នុងការរើសយកChristmas Treasure Chest ម្តង

បញ្ចាក់៖ ចំពោះតួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ Exp lvl*lvl*200 ព្រមទាំង Christmas Secret Box*10។

III. ការរើស Treasure Chest

 • របៀបទី ១៖ ការរើសធម្មតា នឹងទទួលបានEXP និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 School Reputation*1
2 School Contribution *1
3 Practice Point*5
4 Star Fragment
5 Sky Instrument Shard
6 Meteorite Shard
7 Meteoric Iron
8 5 silver
9 Christmas Secret Box
 • របៀបទី ២៖ ការរើសដោយប្រើប្រាស់Treasure Chest Key លក់នៅក្នុង Imperial Street (Big Pack of Treasure Chest Key = 49Jp) ទទួលបានExp: Lv x Lv x 20 + Christmas Secret Box *1 និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 School Reputation *1
2 School Contribution *1
3 Overload Token * 10
4 Practice Point * 10
5 Gold *1
6 Gaia Bag 15
7 Flower Jade Bag 15
8 Regen Bag 15
9 Original Aura Rock Lv5
10 Original Aura Rock Lv6
11 Dra.Board [H Lv1]
12 Phx.Board [C lv1]
13 Tig.Board [P lv1]
14 Meteorite Shard
15 Meteoric Iron
16 Exp Bag
17 Gold Bag
18 Laifu (Moon) 15
19 Laifu (Sunny)
20 Immortal Pill 15
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដងនិងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Glod Bag 15
2 Exp Bag 15
3 Original Aura Rock Lv7
4 Dra.Board [H lv2]
5 Phx.Board [C lv2]
6 Tig.Board [P lv2]
7 Laifu (Sunny)
8 Door Division Collection Pieces
9 Limbo Collection Pieces
10 God Armor Secret (Lv.80)
11 God Weapon Secret (Lv.80)
12 God Armor Secret (Lv.90)
13 God Weapon Secret (Lv.90)
14 Brilliant Start
15 Glory Start

ចំណាំ បើសិនជាអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់បើកហិបលើសពី ៦០០០ ដង, គឺហិបបន្ទាប់បានតែ Item ប៉ុណ្ណោះ។

IV. ការបើកChristmas Secret Secret Chest:

 • ដើម្បីធ្វើការបើកSpirit Boxបានយើងត្រូវមានChristmas Secret Keyដែលមានលក់នៅImperial Street (Big Pack of Christmas Secret Keys= 99Jp)
 • ពេលប្រើChristmas Secret Key បើកហិបនឹងទទួលបានExp = Lv x Lv x 55 និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Advance 5 element treasure box 15
2 Meteoric Iron
3 Meteorite Shard
4 Original Aura Rock Lv.6
5 Original Aura Rock Lv.7
6 Three Dragon Soul_S
7 Gold Bag 15
8 Exp Bag  15
9 Gold Horn
10 5 Gold
11 Overload Token *50
12 Overload Token *500
13 Laifu (Sunny) *1
14 Laifu (Sunny) *10
15 Laifu (Moon) *1
16 laifu (Moon) *10
17 Flower Box[H. Lv1] 15
18 Flower Box[C.Lv1] 15
19 Flower Box[B.Lv1] 15
20 Flw.Board[J.Lv1] 15
21 Fight Soul 15
22 Immortal Pill 30
23 Fantasy Sky Ticket 15
24 Babao Rice Dumpling
25 Gold Card (Gift)
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដងនិងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Limbo Collection Pieces*1
2 Door Division Collection Pieces*1
3 Flower Box[H.Lv2]
4 Flower Box[C.Lv2]
5 Flower Box[B.Lv2]
6 Flw.Board [J lv2]
7 Laifu (Sunny)
8 Brilliant Start
9 Glory Start
10 Babao Rice Dumpling
11 Meteoric Soul
12 Meteoric Rune
13 Original Aura Rock Lv7
14 Shennong Secret
15 God Artisan Secret
16 Fantasy Star Ticket

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

 • អ្នកអាចយកGold Card ទៅប្តូរជាGoldបាន។