គម្ពី​បក្ស​

បក្ស​ឃុន​លុន​​ខ្យល់​រន្ទះ​មាន​គម្ពីរ​បក្ស​ចំនួន​៤ក្បាល​គឺ៖

  • គម្ពីរ​កម្រិត Level45 Scroll និង Verse ​

  • គម្ពីរ​កម្រិត Level70

Art

Art គឺ​ជា​ផ្នែក​ខ្លះ​ៗ​នៃ​គម្ពីរ​ដែល​បាន​បាត់​បង់​ ហើយ​នៅ​ពេល​អ្នក​ស្វែង​រក​ Art ទាំង​នោះ​មក​បញ្ជូល​ក្នុង​គម្ពីរ​​​វិញ​នោះ​អនុភាព​​​ក្បាច់​​គុន​​របស់​តួអង្គ​អ្នក​នឹង​កើន​ឡើង​ខ្លាំង​ជាង​ធម្មតាអាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ភាគ​រយ​នៃ​ការ​ហាត់​គម្ពីរ​។

Art Name Description
Ray Festival Cause all thunder system attack have X% of probability.
Thunder Rune Cause  target’s In.defend in 10 second reduce XX%
Insane Rune After used it increase XX INT 6 Seconds.
Explode Rune In XX seconds cause target’s launching skill expend.
Burst Rune When using skill percentage increase X%
Five Thunder Rune Skill cool down decrease XX Second
Star Smash Rune When using skill percentage increase X%
Wind Festival Under wind system situation can reduce half damage
Ice Scroll Cause target’s In.Defend reduce for 5 Seconds XXX
Yufeng Tactic Cool down time reduce X seconds when using skill
Jansa Tactic Max. HP increase X%
Wind Scroll Cause target’s In&Ex attack decrease for 10 Second by XXX
Wind Fairy Diaspora Tactic When HP is less XX% defend will be increase
Black Wind Wrapped Tactic When using skill percentage increase X%

សំគាល់​៖សញ្ញា​ខ្វែង​ព័ណ​ក្រហម​ X គឺ​ជា​ចំនួន​​ដែល​អាស្រ័យ​លើ​​ភាគ​រយ​គម្ពីរ​របស់​តួអង្គ​នីមួយ​ៗហាត់​បាន​។

អំពី​បក្ស​ឃុន​លុន

របៀប​ចូល​បក្ស​ឃុន​លុន

អំពីក្បាច់​គុន​ឃុន​លុន​